Δικαστική Επίλυση Διαφορών και Διαιτησία

Το τμήμα Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών της δικηγορικής εταιρείας Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ είναι ιδιαιτέρως γνωστό για την πείρα του σε πολύπλοκες διασυνοριακές δικαστικές υποθέσεις, εμπορικής και εταιρικής φύσεως, καθώς και για την εμπλοκή του  σε επώνυμες εγχώριες δικαστικές υποθέσεις.

Χειριζόμαστε συχνά υποθέσεις που μας ανατίθενται από κορυφαίες διεθνείς δικηγορικές εταιρείες, ενώ έχουμε επίσης αναλάβει τη διαχείριση σημαντικών υποθέσεων που αφορούν διαφορές μεγάλης χρηματικής αξίας, στις οποίες εμπλέκονται και αλλοδαπές δικαιοδοσίες. Η εταιρεία μας τυγχάνει ακόμη μέλος κλειστών διεθνούς δικαίου δικτύων, γεγονός που την καθιστά απόλυτα έμπειρη στον χειρισμό υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Παράδειγμα αποτελεί το International Fraud Group, που αποτελείται από επιλεγμένες δικηγορικές εταιρείες  διαφόρων δικαιοδοσιών, που εστιάζουν στον εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Με  18 συνολικά δικηγόρους στις τάξεις του, το τμήμα Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών της εταιρείας μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο, γεγονός το οποίο δίδει στην εταιρεία μας τη δυνατότητα να χειρίζεται αποτελεσματικά πολύπλοκα ζητήματα.

Το τμήμα Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών της εταιρείας μας διακρίνεται για την ποιότητα της δουλειάς του και των παρεχόμενων  νομικών υπηρεσιών του και συμπεριλαμβάνεται συστηματικά σε κορυφαίους διεθνείς καταλόγους δικηγορικών εταιρειών, όπως είναι το Legal 500 και το Chambers and Partners. Στην τελευταία του μάλιστα έκδοση, το Legal 500 χαρακτήρισε τη δουλειά μας στον τομέα της δικαστικής επίλυσης διαφορών ως «έξοχη και εξαιρετική».

Οι υπηρεσίες μας
 • Διαιτησία
 • Εμπορικές Διαφορές
 • Διαφορές Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού
 • Ποινικού δικαίου διαφορές
 • Διατάγματα αποκάλυψης (Norwich Pharmacal orders)
 • Αγωγές οικογενειακού δικαίου
 • Είσπραξη χρεών και απαιτήσεων
 • Αγωγές εργατικού δικαίου
 • Περιουσιακές Διαφορές
 • Προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια

Η πείρα μας

 • Εκ μέρους της Γερματικής τράπεζας Commerzbank η εταιρεία μας καταχώρησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον πρωτόδικης απόφασης η οποία ακύρωσε το παγκόσμιο διάταγμα παγοποίησης που εκδόθηκε υπέρ της Commerzbank. Το διάταγμα είχε εκδοθεί προς υποστήριξη διαδικασιών διαιτησίας τις οποίες είχε κινήσει η Commerzbank στην Φρανκφούρτη εναντίον, μεταξύ άλλων, μίας Κυπριακής εταιρείας. Η Κυπριακή αυτή εταιρεία είχε εγγυηθεί τις υποχρεώσεις πληρωμής των αγοραστών στης Ουκρανικής τράπεζας «Bank Forum». Η Commerzbank ήταν η πωλήτρια στην ρηθείσα συναλληγή και ισχυριζόταν ότι της οφειλόταν αντιπαροχή αγοράς (πέραν των 120 εκατομμυρίων Δολαρίων Αμερικής). Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την έφεση και επανέκδοσε το διάταγμα παγοποίησης το οποίο είχε ακυρωθεί. Επίσης εξέδωσε ένα εκτατεμένο διάταγμα αποκάλυψης περιουσιακών στοιχείων εναντίον της Κυπριακής εταιρείας. Στην απόφαση του το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα δικαιώματα των ενεχυρούχων και γενικότερα για το πως οι πρωτόδικοι δικαστές πρέπει να ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια όταν εξετάζουν αιτήσεις για διατάγματα παγοποίησης.

 • Εξασφαλίσαμε εκ μέρους ενός πελάτη πιστωτή προστακτικό διάταγμα που διέταζε τον Γραμματέα μίας τοπικής εταιρείας όπως μεταβιβάσει μετοχές στο όνομα του πελάτη. Αυτό έγινε στην βάση συμφωνίας ενεχυρίασης μετοχών ως εγγύηση για δάνειο ύψους 120 εκατομμυρίων Δολαρίων Αμερικής. Ο προηγούμενος μέτοχος καταχώρησε αίτηση για έκδοση προνομοιακού εντάλματος certiorari στο Ανώτατο Δικαστήριο την οποία η εταιρεία μας υπερασπίστηκε επιτυχώς. Το προστακτικό διάταγμα που είχε εκδοθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο διατάχθηκε όπως παραμείνει σε πλήρη ισχύ και οι μετοχές μεταφέρθηκαν στο όνομα του πελάτη.

 • Αιτηθήκαμε την αναγνώριση, εγγραφή και εκτέλεση διαιτητικής απόφασης του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης. Η απόφαση ήταν εναντίον Κυπριακής εταιρείας και στον πελάτη επιδικάστικαν ποσά πέραν των $40 εκατομμυρίων. Παράλληλα εξασφαλίσαμε διάταγμα παγοποίησης μερικών περιουσιακών στοιχείων της οφειλέτιδας εταιρείας ενώ εκκρεμούσε η αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης. Η υπόθεση διευθετήθηκε μετά την έκδοση του διατάγματος παγοποίησης με την πληρωμή ολόκληρου του ποσού της απόφαση από την εξ αποφάσεως οφειλέτιδα στον πελάτη.

 • Εξασφαλίσαμε επιτυχώς αριθμό διαταγμάτων αποκάλυψης εκ μέρους ενός μετόχου Κυπριακής εταιρείας. Τα διατάγματα εξασφαλίστηκαν προς υποβοήθηση επικείμενων διαδικασιών διαιτησίας ενώπιον του Διεθνές Δικαστηρίου Διαιτησίας του Λονδίνου που περιλαμβάνουν αξιώσεις για παραβάσεις συμφωνιών μετόχων που αφορούν έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς για φημισμένες μάρκες ρούχων στη Ρωσία.

 • Καταχωρήσαμε παράγωγη αγωγή και επίσης αιτηθήκαμε παρεμπίπτουσα προσωρινή θεραπεία εκ μέρος Κυπριακής εταιρείας εναντίον ενός εκ των διευθυντών της και εναντίον του μετόχου που διόρισε και έδωσε οδηγίες στον εν λόγω διευθυντή γθα την παράβαση καθηκόντων του διευθυντή και την παράβαση καταπιστευματικών καθηκόντων. Η Κυπριακή εταιρεία είναι η μητρική εταιρεία μίας εκ των κορυφαίων εταιρειών πληροφορικής της Ρωσίας.

 • Εκπροσωπήσαμε εταιρεία που ασχολείται με την απόκτηση, μεταφορά, φύλαξη, και πώληση φυσικού αερίου σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες. Η εν λόγω εταιρεία αξίωνε εναντίον Κυπριακής ενάγουσας εταιρείας για συνομοσία να την εξαπατήσουν. Εξασφαλήσαμε επιτυχώς διάταγμα παγοποίησης εναντίον της Κυπριακής ενάγουσας εταιρείας και διάταγμα αποκάλυψης περιουσιακών στοιχείων. Τα διατάγματα εκδόθηκαν στη βάση συνομωσίας για εξαπάτηση.

Σχετικά βραβεία

 • «Έξοχη και εξαιρετική εταιρεία» η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια Δ.Ε.Π.Ε. εκπροσώπησε επιτυχώς την Commerzbank σε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με παγκόσμιο διάταγμα παγοποίησης (απορρίφθηκε πρωτόδικα)˙ το Δικαστήριο επέτρεψε την έφεση και έκδωσε διάταγμα παγοποίησης προς όφελος του πελάτη. Ο Μενέλαος Κυπριανού είναι επικεφαλής της ομάδας, στην οποία η Μαρίνα Χατζηιστηρίου παινεύεται για το έργο της.

  Legal 500 Οδηγός 2015

 • «Καλή γνώση σε διεθνείς και τοπικές εταιρικές διαφορές, με πείρα στις τραπεζικές διαφορές, θέματα σωματικών βλαβών και υποθέσεις ακινήτων. Συνεργάζεται στενά με γνωστές ξένες εταιρείες σε διασυνοριακές διαφορές, και η ομάδα προσφέρει γνώσεις Αγγλικού Δικαίου.»

  Chambers and Partners Οδηγός 2015

 • "Είναι πολύ συνεργάσιμοι και είναι βοηθητικοί και αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν" "….έχουν γραφεία σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, το οποίο είναι καλό διότι έχουν πολλά σημεία επαφής και μπορούν να μετακινούνται από γραφείο σε γραφείο όπου χρειάζεται."

  Chambers Europe Οδηγός 2017

 • To 2017 η εταιρεία συγκαταλέχθηκε στην 1η κατηγορία στον τομέα της Δικαστηριακής Επίλυσης Διαφορών. Επικεφαλής αυτού του τμήματος είναι ο Μενέλαος Κυπριανού, ο οποίος έχει περιγραφεί ως ένας ‘πολύ ικανός’ και ‘εξαιρετικός δικηγόρος’. Ο Μενέλαος εκπροσωπεί τόσο εταιρείες όσο και φυσικά πρόσωπα, σε εγχώριες και διεθνείς δικαστικές διενέξεις.

  Οδηγός Chamber Global 2017

 • Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ συγκαταλέχθηκε στην 1η κατηγορία στον τομέα της Δικαστηριακής Επίλυσης Διαφορών. Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ στελεχώνεται από "ομάδα που είναι ενημερωμένη και που ανταποκρίνεται αμέσως, ενώ έχει την ικανότητα να δουλεύει καλά ανάμεσα σε μεγάλες ομάδες πολλαπλών δικαιοδοσιών και μπορεί να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες αυτών των διαφόρων ομάδων". Ο Μενέλαος Κυπριανού έχει περιγραφεί ως ένας "πολύ έμπειρος δικηγόρος" και η Μαρίνα Χατζησωτηρίου "κατανοεί περίπλοκα θέματα γρήγορα και επεξηγεί καλά την κατάσταση στους πελάτες".

  2017 Legal 500 Οδηγός