Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Το τμήμα Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου της εταιρείας Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ ασχολείται με όλο το φάσμα εταιρικών συναλλαγών και λοιπών συναφών ζητημάτων, παρέχοντας νομικές συμβουλές που αφορούν, ενδεικτικά, δημόσιες και ιδιωτικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, κοινοπραξίες, αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, εταιρική διακυβέρνηση, το δίκαιο κεφαλαιαγοράς καθώς και ιδιωτικές επενδύσεις. Η νομική μας ομάδα παρέχει συμβουλές σε διάφορους πελάτες ανά τον κόσμο τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές τους, προσφέροντας υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας.

Η μακρόχρονη εμπειρία και γνώση των δικηγόρων του Εταιρικού και Εμπορικού Τμήματος της εταιρείας Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια ΔΕΠΕ προσδίδει στην ομάδα την ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής δράσης και επίλυσης περίπλοκων εγχώριων και διεθνών διαφορών.

Οι πελάτες της εταιρείας μας προέρχονται από ποικίλους τομείς δραστηριότητας, όπως τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπου συγκαταλέγονται επιφανή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον χώρο των κτηματικών και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, τον κλάδο της ενέργειας, της ναυτιλίας, της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, τον κατασκευαστικό και ασφαλιστικό κλάδο, τον τομέα των φαρμακευτικών και λοιπών υπηρεσιών του κλάδου υγείας.

Οι υπηρεσίες μας
 • Εξαγορές
 • Κεφαλαιουχικές αγορές
 • Εμπορικές συμφωνίες
 • Δίκαιο του Ανταγωνισμού
 • Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης
 • Εταιρική αναδιάρθρωση
 • Καταπιστευτικές υπηρεσίες
 • Σύσταση και δόμηση επενδυτικών ταμείων
 • Άντληση κεφαλαίων
 • Σύσταση/εγγραφή εταιρειών
 • Επενδυτικές συναλλαγές
 • Συμφωνίες κοινοπραξίας
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Δημόσιες και ιδιωτικές προσφορές τίτλων
 • Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια
 • Παραλήπτες περιουσίας εν χρεωκοπία και διαχείριση

Η πείρα μας

 • Το Εταιρικό Τμήμα της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ παρείχε νομική συμβουλή στην Sberbank της Ρωσίας και Sberbank Ivnest για τη συμμετοχή της τράπεζας σε κοινοπραξία με την Ο1 Properties, ένα από τα μεγαλύτερα γκρουπ ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων στη Ρωσία, για τη χρηματοδότηση και εξαγορά μεριδίου στο κεφάλαιο της εταιρείας, που κατέχει το συγκρότημα White Square στη Μόσχα για το ολικό ποσό των $ 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

 • Η εταιρεία ενέργησε ως ο Κυπριακός νομικός σύμβουλος της Silk Road Fund, ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο της Κινέζικης κυβέρνησης, για την επένδυση ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότηση 15-χρονού δανείου στο νέο έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας που ανήκει στην Novatek, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού φυσικού αερίου στη Ρωσία, για το ποσό των EUR 1.09 δισεκατομμυρίων ευρώ.

 • Η εταιρεία ενέργησε ως ο Κυπριακός νομικός σύμβουλος σε πολλές διασυνοριακές και εγχώριες συγχωνεύσεις και αναδιοργανώσεις εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και της διασυνοριακής συγχώνευσης που έγινε μεταξύ μιας Κυπριακής εταιρείας («η απορροφώσα εταιρεία») και μιας Πολωνέζικης εταιρείας («η εξαγοραζόμενη εταιρεία») που κατέχει πολύ γνωστή αλυσίδα καταστημάτων υπεραγορών στην Πολωνία. Η αξία της συγχώνευσης ανερχόταν στα EUR 18.000.000 περίπου και η εταιρεία μας είχε πάρει οδηγίες για να παρέχει νομική συμβουλή στην Κυπριακή εταιρεία σε σχέση με τη διαδικασία που θα ακολουθείτο, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση του σχεδίου συγχώνευσης ως επίσης και για την προετοιμασία όλων των έγγραφων που ήταν απαραίτητα δυνάμει της Κυπριακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της σύνταξης και υποβολής σχετικής αίτησης στο Επαρχιακό Δικαστήριο στην Κύπρο. Μετά τη συμπλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης η Κυπριακή εταιρεία ήταν η επιβιώσασα εταιρεία. Η εταιρεία μας ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη και διαπραγμάτευση του σχεδίου συγχώνευσης, την έκθεση των διευθυντών, ως επίσης και των άλλων εγγράφων που ήταν απαραίτητα δυνάμει της Κυπριακής νομοθεσίας σε σχέση με το θέμα αυτό καθώς και για την υποβολή των έγγραφων στον Έφορο Εταιρειών στην Κύπρο.

 • Η εταιρεία ήταν αναμεμειγμένη σε μια άσκηση δέουσας επιμέλειας και την συνεπακόλουθη εξαγορά μιας Κυπριακής εταιρείας, στην τιμή πέραν των EUR 20,000,000 από μια Ολλανδέζικη εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Εκτός από την ανασκόπηση και διαπραγμάτευση όλων των σχετικών συμφωνιών εκτελεσθείσας από τα μέρη για την εξαγορά της εταιρείας, η εταιρεία μας ήταν υπεύθυνη για την επίβλεψη και παρακολούθηση όλων των ενεργειών για την μεταφορά και ολοκλήρωσης της εξαγοράς, η εταιρεία επίσης παρείχε νομική βοήθεια και συμβουλή, γενικά, στον πελάτη για όλα τα θέματα που αφορούσαν το Κυπριακό στοιχείο στη συναλλαγή.

 • Η Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ είχε διοριστεί από ένα Γαλλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανάπτυξης για να παρέχει νομική βοήθεια και συμβολή σε σχέση με την πώληση των χρηματοδοτήσεων της σε Κυπριακή εταιρεία για το ποσό των EUR 13.000.000 περίπου. Επίσης η εταιρεία μας ήταν υπεύθυνη για να συντονίσει την οριστικοποίηση της πώλησης και αγοράς των μετοχών, μεταξύ των Γάλλων, Άγγλων και Ινδών δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών που ήταν αναμεμειγμένοι στη συναλλαγή.

 • Χειρίστηκε και βοήθησε στη σύσταση και δημιουργία πολλών επενδυτικών εταιρειών, παροχέων διοικητικών υπηρεσιών, εναλλακτικών επενδύσεων, των διευθυντών τους και άλλων εκδοτών που είναι εγγραμμένοι και ρυθμίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Το εταιρικό και εμπορικό τμήμα της εταιρείας συνεχώς διορίζεται σε σχέση με κεφαλαιουχικές αγορές και τον εταιρικό νόμο και διακυβέρνηση. Η ομάδα παρέχει νομική συμβουλή σε ρυθμιστικά και εταιρικά θέματα σε αριθμό Κυπριακών Επενδυτικών Εταιρειών και έχει χειριστεί αποτελεσματικά την εισαγωγή κινητών αξιών διαφόρων εταιρειών της εγχώριας και ξένης αγοράς.

 • Η εταιρεία παρείχε νομική συμβουλή σε διάφορους πελάτες για την δημιουργία και αναδιάρθρωση εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων την παροχή συμβουλής για τις διαθέσιμες επιλογές στη δομή της εταιρείας και την παροχή λύσης για την αποτελεσματική προστασία της εταιρείας του πελάτη από το φόρο, τα δικαιώματα της πνευματικής και ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει της νομοθεσίας που εφαρμόζεται, αναλαμβάνοντας τη γενική διοίκηση των προαναφερόμενων εταιρειών και βοηθώντας στην διαχείριση των.

 • Το Εταιρικό Τμήμα της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Ελλάδας έχει συμβουλεύσει ένα πρωτοπόρο επενδυτικό όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (το όνομα είναι απόρριτο λόγω της φύσης του έργου και της συνεχής βάσης) για την εξαγορά αριθμού έργων ανανεώσιμης ενέργειας. Η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια Δολάρια Αμερικής.

 • Το δικαστηριακό τμήμα έχει επιτυχώς εκπροσωπεύσει την Μαρι Ανακυκλωτική Α.Ε., μία Ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης, σε σχέση με διαφορά με εταιρεία πιστοποίησης ανακύκλωσης που οδήγησε στην ανάκτηση του ποσού των € 700.000.

 • Επιτυχείς εκπροσώπηση Ισραηλινού υπήκοου σε διαδικασία έκδοσης φυγοδίκων σύμφωνα με την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκδοση Φυγοδίκων.

Σχετικά βραβεία

 • O νομικός οδηγός Chambers Europe 2016 περιγράφει το Εταιρικό και Εμπορικό τμήμα της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ ως «πολύ καλό για να γεφυρώνει τα κενά μεταξύ της Κύπρου και του υπόλοιπου κόσμου σε διεθνείς συναλλαγές» και οι πελάτες επιβεβαίωσαν την πλούσια εμπειρία της ομάδας και την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που προσφέρει το τμήμα.

  Chambers Europe Οδηγός 2016

 • Αξιοσημείωτα αποσπάσπατα από πελάτες στον οδηγό Legal 500 του 2015 περιλαμβάνουν «η καλύτερη εταιρία για θέματα που απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη στο Κυπριακό Δίκαιο», η ομάδα «ανταποκρίνεται άμεσα» και έχει «βαθία επιχειρηματική αντίληψη».

  Legal 500 Οδηγός 2015

 • "…..εταιρική γνώση, στην Κύπρο και διεθνώς. Ακριβής συμβουλές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες μου, χωρίς πιθανά προβλήματα". "Η εταιρεία είναι πολύ προσανατολισμένη στον πελάτη, πάντα προσπαθούν να βρουν λύση και δίνουν προτεραιότητα στα σημαντικά και επείγοντα θέματα".

  Chambers Europe Οδηγός 2017

 • Η επικεφαλής του Εταιρικού Τμήματος που βρίσκεται στη Λεμεσό, Τώνια Αντωνίου, αναγνωρίστηκε για τη μεγάλη εμπειρία της, ιδιαίτερα σε θέματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών (Μ&Α) και αναδιαρθρώσεων. Πηγές επιβεβαιώνουν ότι η Τώνια ανταποκρίνεται αμέσως και είναι πολύ ενημερωμένη και έμπειρη σε σχέση με μεγάλο εύρος νομικών θεμάτων’. Ακόμη ένας παραλήπτης των βραβείων 2017 είναι ο Ηλίας Τσινταβής, η βάση του οποίου βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Ηλίας είναι μέλος του Αθηναϊκό αλλά και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Οι τομείς ειδίκευσης του περιλαμβάνουν το εταιρικό δίκαιο, τη διεθνή φορολογία και τις δικαστικές διαδικασίες.

  Οδηγός Chambers Global 2017

 • Η ομάδα της Μιχαλάκης Κυπριανού & Σια ΔΕΠΕ ανταποκρίνεται άμεσα και είναι "πάντα διατεθειμένη να προχωρήσει αυτό το επιπλέον μίλι". Παρέχει "υψηλού επιπέδου υπηρεσίες" στον τομέα της κεφαλαιαγοράς και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, και ενήργησε ως σύμβουλος στην Κύπρο μαζί με διεθνή δικηγορική εταιρεία σε μεγάλη συναλλαγή εξαγοράς στο εξωτερικό και σε συναφή επιχειρηματικό συνδυασμό και αναδιάρθρωση. Ο "προσιτός" Λάμπρος Σωτηρίου και η "έμπειρη" Τώνια Αντωνίου συστήνονται μαζί με την "εξαιρετικά καταρτισμένη" δικηγόρο Ιωάννα Σολωμού.

  2017 Legal 500 Οδηγός